Bij het gebruik maken van de diensten van EBBeauty gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Wij vragen u deze algemene voorwaarden goed door te lezen, zodat wij de hygiëne en professionaliteit in onze salon kunnen waarborgen.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd.

EBBEAUTY, gevestigd in Amersfoort Kvk 84136553

  • Cliënt: de natuurlijke persoon die een opdracht verstrekt aan EBBEAUTY behandeling of behandelingen, en die ook door EBBEAUTY wordt behandeld.
  • Overeenkomst: elke overeenkomst tussen EBBEAUTY en cliënt tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen Tandenbleken Cryolipolyse, Waxen Harsen, Gezichtsbehandelingen, Wimperlifting, Hennabrow, Dipowhite laserbehandeling. (Alle Behandelingen)

2. Betaling

 

3. Afspraken

Cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op onze afspraken. Indien cliënt zonder mededeling te laat komt op een afspraak, brengt EBBEAUTY de cliënt kosten van € 25 in rekening voor de gereserveerde tijd.

Het is NIET toegestaan om kinderen onder de 12 jaar mee te nemen tijdens de afspraak voor uw behandeling.
Als cliënt een afspraak wilt afzeggen, dan dient die dat 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail aan EBBEAUTY doorgegeven te worden.

Wanneer cliënt een afspraak niet tijdig afzegt zoals vermeld in punt 3.3 dan brengt EBBEAUTY een bedrag van € 25,- in rekening aan cliënt voor de gereserveerde tijd en gemaakte kosten.
Wanneer EBBEAUTY een afspraak met cliënt moet annuleren wegens ziekte of een andere overmachtsituatie, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bij overmacht kan EBBEAUTY niet aansprakelijk worden gesteld.

4. Eigen verantwoording en eigen risico

Alle opdrachten van cliënt aan EBBEAUTY worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van cliënt.

Door opdracht te geven aan EBBEAUTY tot het Tandenbleken Cryolipolyse, Waxen Harsen, Gezichtsbehandelingen,Wimperlifting, Hennabrow, Dipowhite laserbehandeling verklaart cliënt dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van EBBEAUTY of derden in gevaar kan brengen.

De cliënt dient EBBEAUTY tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van EBBEAUTY leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door EBBEAUTY afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

  • EBBEAUTY is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens EBBEAUTY.
  • EBBEAUTY kan geen enkele garantie geven over het resultaat van de laser behandeling dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van het gewenste resultaat.
  • EBBEAUTY is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door de Cryolipolyse behandeling.
  • EBBEAUTY is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.
  • EBBEAUTY is niet aansprakelijk voor verbranding van Waxen en Harsen.
  • EBBEAUTY is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

6. Klachten

In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door EBBEAUTY, meldt de cliënt dit direct en in ieder geval binnen 48 uur. EBBEAUTY en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om tot een oplossing te komen.

Een klacht zoals genoemd in artikel 1 van deze paragraaf, dient door cliënt per e-mail ingediend te worden: info@ebbeauty.nl

7. Nietigheig

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Toepasselijk recht

Op de tussen EBBEAUTY en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9. Wijzigingen

EBBEAUTY behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.